cadre

KADRY I PŁACE

Wszystkie sprawy związane z osobami zatrudnionymi w firmie muszą być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w prawie pracy, które nakłada na pracodawców szereg dodatkowych obowiązków. Przyjmując od Państwa prowadzenie spraw kadrowo-płacowych bierzemy na siebie powinność stałego śledzenia zmieniających się przepisów i dostosowania do nich regulacji wewnętrznych w firmie. Reprezentujemy Państwa w ZUS, US, PFRON i innych instytucjach związanych ze sprawami pracowniczymi. Prowadząc sprawy kadrowo-płacowe zapewniamy poufność i bezpieczeństwo wszystkich przekazanych nam informacji.

W ramach oferty:

 • naliczamy wynagrodzenia zgodnie z przepisami prawa i regulaminami firmy
 • sporządzamy listę plac wraz z naliczeniem obciążeń podatkowych i ZUS
 • rozliczamy umowy o pracę i umowy cywilnoprawne
 • zakładamy i prowadzimy teczki pracownicze lub nadzorujemy ich prowadzenie
 • ustalamy uprawnienia do urlopów wypoczynkowych
 • rozliczamy i ewidencjonujemy urlopy, nieobecności i inne przerwy w pracy
 • kontrolujemy terminowość wykonywania badań lekarskich przez pracowników
 • sporządzamy świadectwa pracy
 • obliczamy wysokość zajęć komorniczych z wynagrodzeń pracowników oraz przygotowujemy pisma o zajęciach komorniczych
 • sporządzamy i przesyłamy do ZUS i PEFRON dokumenty rejestracyjne, aktualizacyjne i wyrejestrowujące
 • przygotowujemy i wysyłamy deklaracje, informacje oraz sprawozdania dotyczące osób zatrudnionych do instytucji państwowych ( US, ZUS, GUS, PEFRON itp.)
 • obliczamy zobowiązania publicznoprawne ( US, ZUS, PEFRON itp.) i przekazujemy informacje o nich w czasie umożliwiającym terminowe uregulowanie
 • kontaktujemy się z instytucjami państwowymi ( US, ZUS, PEFRON itp.) w sprawach związanych z pracownikami
 • uczestniczymy w kontrolach instytucji państwowych związanych ze sprawami osób zatrudnionych
 • sporządzamy raporty oraz przygotowujemy symulację kosztów wynagrodzeń według określonych przez pracodawcę kryteriów