Offer

DORADZTWO

Prowadząc własny biznes wiemy jak ważna jest pomoc i wsparcie przy prowadzonej działalności. Dlatego też proponujemy Państwu szeroki zakres usług doradczych świadczonych przez naszych ekspertów.

Doradztwo podatkowe

Nasi eksperci posiadają szeroką wiedzę z zakresu prawa podatkowego. Przez cały czas ją aktualizują i na bieżąco śledzą zmieniające się przepisy oraz ich interpretacje. Korzystając z usług naszych doradców eliminują Państwo ryzyko wystąpienia błędów w prowadzonej polityce podatkowej firmy.

W ramach oferty:

 • świadczymy usługi dotyczące stosowania prawa podatkowegodoradzamy tworzącym się przedsiębiorstwom wybór formy prawnej działalności oraz optymalnej formy opodatkowania
 • doradzamy w zakresie optymalizacji bieżących i przyszłych obciążeń podatkowych
 • przeprowadzamy audyt podatkowy – analizujemy aktualnie przyjęte rozwiązania w zakresie strategii podatkowej przedsiębiorstwa
 • sporządzamy opinie podatkowe
 • sporządzamy dokumentację podatkową cen transferowych

 


Ekspertyzy ekonomiczno-finansowe

W ramach oferty przygotowujemy dla Państwa również ekspertyzy ekonomiczno- finansowe, w tym w szczególności:

 • opracowujemy biznes plany, analizy finansowe, wnioski kredytowe
 • przeprowadzamy wycenę wartości przedsiębiorstwa
 • wyceniamy wartość marki
 • sporządzamy wycenę wartości godziwej
 • przeprowadzamy due diligance 

 


Konsultacje prawne

Dla każdego przedsiębiorcy przy prowadzeniu firmy bardzo istotną kwestię stanowi możliwość bieżących konsultacji zakresu prawa gospodarczego. Kompleksowe usługi doradztwa prawnego świadczymy przy wsparciu naszych partnerów z kancelarii Rochowicz & Trzeciak Adwokaci Spółka Partnerska www.rtadwokaci.pl

 

KADRY I PŁACE

Wszystkie sprawy związane z osobami zatrudnionymi w firmie muszą być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w prawie pracy, które nakłada na pracodawców szereg dodatkowych obowiązków. Przyjmując od Państwa prowadzenie spraw kadrowo-płacowych bierzemy na siebie powinność stałego śledzenia zmieniających się przepisów i dostosowania do nich regulacji wewnętrznych w firmie. Reprezentujemy Państwa w ZUS, US, PFRON i innych instytucjach związanych ze sprawami pracowniczymi. Prowadząc sprawy kadrowo-płacowe zapewniamy poufność i bezpieczeństwo wszystkich przekazanych nam informacji.

W ramach oferty:

 • naliczamy wynagrodzenia zgodnie z przepisami prawa i regulaminami firmy
 • sporządzamy listę plac wraz z naliczeniem obciążeń podatkowych i ZUS
 • rozliczamy umowy o pracę i umowy cywilnoprawne
 • zakładamy i prowadzimy teczki pracownicze lub nadzorujemy ich prowadzenie
 • ustalamy uprawnienia do urlopów wypoczynkowych
 • rozliczamy i ewidencjonujemy urlopy, nieobecności i inne przerwy w pracy
 • kontrolujemy terminowość wykonywania badań lekarskich przez pracowników
 • sporządzamy świadectwa pracy
 • obliczamy wysokość zajęć komorniczych z wynagrodzeń pracowników oraz przygotowujemy pisma o zajęciach komorniczych
 • sporządzamy i przesyłamy do ZUS i PEFRON dokumenty rejestracyjne, aktualizacyjne i wyrejestrowujące
 • przygotowujemy i wysyłamy deklaracje, informacje oraz sprawozdania dotyczące osób zatrudnionych do instytucji państwowych ( US, ZUS, GUS, PEFRON itp.)
 • obliczamy zobowiązania publicznoprawne ( US, ZUS, PEFRON itp.) i przekazujemy informacje o nich w czasie umożliwiającym terminowe uregulowanie
 • kontaktujemy się z instytucjami państwowymi ( US, ZUS, PEFRON itp.) w sprawach związanych z pracownikami
 • uczestniczymy w kontrolach instytucji państwowych związanych ze sprawami osób zatrudnionych
 • sporządzamy raporty oraz przygotowujemy symulację kosztów wynagrodzeń według określonych przez pracodawcę kryteriów

AUDYT SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Filarem naszego zespołu są biegli rewidenci, którzy zobligowani są wykonywać swój zawód w poczuciu odpowiedzialności, zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi standardami rewizji finansowej, zawsze kierując się przy tym etyką zawodową.

Naszą ofertę usług audytorskich kierujemy zarówno do przedsiębiorców, którzy zobowiązani są do ustawowego badania sprawozdań finansowych, jak i do tych, którzy badanie chcą przeprowadzić dobrowolnie.

Pomagamy również Klientom, którzy potrzebują jedynie wsparcia ekspertów w bieżącym powadzeniu ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej. Sprawozdanie finansowe, jest bowiem głównym źródłem informacji o sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa oraz podstawowym dokumentem wspierającym inwestorów przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych i biznesowych. Dlatego warto aby dane w nim zawarte rzetelne i jasno przedstawiały sytuacje majątkową i finansową przedsiębiorstwa.

Naszą wiedzą i doświadczeniem chętnie podzielimy się w ramach zleconych nam badań sprawozdań finansowych, jak i świadczenia usług wspierających działy księgowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz bieżącym prowadzeniu ksiąg rachunkowych.